foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Przypominamy Wam o konkursie fotograficznym "Moja okolica w obiektywie" (termin do 12 października).

Dziś nasza szkoła o poranku okiem pana Roberta T. (czwartek 17 września, godzina 7:10).

 

foto1

foto2

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved