foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W październiku 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbył się Powiatowy Konkurs Fotograficzny ,,Moja okolica w obiektywie”.

Celem przedsięwzięcia było promowanie Pieniężna i ,,perełek” Warmii, podejmowanych inicjatyw i zachodzących zmian. W konkursie wzięło udział dziewiętnastu uczniów szkół podstawowych powiatu braniewskiego. Wpłynęły piękne i oryginalne fotografie. W komisji jurorskiej pracowali: p. Anna Januszko, p. Robert Słonina i p. Ireneusz Turczyk. Po owocnych naradach jury przyznało I miejsce Natalii Zinko (Pieniężno), II miejsce Lenie Czekawy (Braniewo), III miejsce Emilii Zielińskiej (Pieniężno) oraz dwa wyróżnienia: Miłoszowi Mokrzyckiemu oraz Dawidowi Jakóbkowi (Pieniężno).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które ufundowała Gmina Pieniężno w ramach zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

Organizatorki serdecznie dziękują członkom jury. Składają gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu. /p.Joanna Mokrzycka, p.Agnieszka Turczyk/

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved