foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Siódmoklasista Miłosz Mokrzycki otrzymał stypendium ufundowane przez radnych dla najlepszego ucznia naszej gminy.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czasie XXIII sesji Rady Miejskiej.

Gratulujemy Miłoszowi, jego rodzicom i  nauczycielom oraz fundatorom - radnym Rady Miejskiej w Pieniężnie.

(fot: p.Agnieszka Karwecka)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved