foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szkolne Koło Wolontariatu i uczniowie z redakcji gazetki „SPoko. Po dzwonku” wzięli udział w tegorocznej akcji wysyłania listów do powstańców warszawskich.

Redagowanie listu odbyło się on-line. Uczniowie wspólnie wykonali grafikę, wykorzystując technologię komputerową. Do adresatów trafiły też kartki bożonarodzeniowe, opłatek i życzenia świąteczne.

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved