foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 24 listopada pierwszoklasiści i uczniowie oddziału "0" razem z wychowawczyniami (p. Z. Wiśniewską, p.W. Skubiszewska i p.A. Żabą) wzięli udział w wycieczce do elbląskiego kina.

Wspólnie obejrzeli film ,,Ron Usterka" i poznali historię pewnego ucznia. Barney nie ma przyjaciela ani jego namiastki - robota. Otrzymuje go wreszcie na urodziny, ale wadliwego, co powoduje masę niespodziewanych problemów...

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved