foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uwaga! W piątek 9 października br. odbędzie się etap szkolny konkursu recytatorskiego "I jak tu nie kochać jesieni...".

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału. Zgłoszenia do końca września (nauczyciele języka polskiego).

Zwycięzcy wezmą udział w konkursie gminnym organizowanym przez MDK.

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved