foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Od poniedziałku 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami drogą elektroniczną przez narzędzie GSuite i dziennik Librus. Szczegółowe informacje (zasady nauki obowiazujące w naszej szkole) umieszczone zostały w dzienniku Librus.

(foto: gov.pl)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved